เงื่อนไข และ ข้อกำหนดต่างๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยบริษัท MADSquare Inc. และบริษัทนั้นมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่ม หรือ ลบข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆได้ทุกเมื่อ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเงื่อนไขและกำหนดดังกล่าวนี้ ทางบริษัทจะแจ้งไปยังลูกค้าเรื่องเหตุผลของการแก้ไขและวันที่จะเกิดผลจาก 7 วัน ถึง 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะถูกทำขึ้น อย่างไรก็ตาม จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันในกรณีที่ข้อกำหนดถือว่าเป็นผลเสียต่อลูกค้า โดยอีเมลล์จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนด.

ในการยินยอมต่อเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หมายถึงคุณยินยอมที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทเป็นประจำและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเงื่อนไขและข้อตกลง ทางบริษัทจะมีสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือลูกค้าที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดของพวกเรา. 

ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดอาจถูกร้องขอให้ยุติการใช้บัญชีของพวกเขา (ยกเลิกการติดต่อการใช้งาน). การไม่ระบุชัดแน่ว่าต้องการแสดงเจตนาที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อกำหนในการให้บริการของเราหรือไม่นั้น บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง.

จุดประสงค์

จุดประสงค์ของข้อตกลงนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบของเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ ‘Charis’ และการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ต่อจากนี้ในสัญญาจะถูกเรียกว่า “การบริการ”) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท MADSquare Inc. (ต่อจากนี้ในสัญญาจะถูกเรียกว่า “บริษัท”)

ความหมาย

 1. ① เว็บไซต์ Charis (ต่อจากนี้ในสัญญาจะถูกเรียกว่า "Charis")

  "Charis" อ้างอิงถึงชื่อของเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่ให้บริการโดยบริษัท สิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Charis นั้นจะสงวนไว้แก่บริษัท.

 2. ② ผู้ใช้

  "ผู้ใช้" อ้างอิงถึงลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการที่ดำเนินโดยบริษัท โดยการยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลและส่งใบสมัครเพื่อใช้บริการ.

 3. ③ ID

  "ID" อ้างอิงถึงการรวมกันของตัวอักษรและหมายเลขที่ถูกเลือกขึ้นโดยผู้ใช้และได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันการมีตัวตนของผู้ใช้และสามารถเข้าใช้บริการได้.

 4. ④ รหัสผ่าน

  "รหัสผ่าน" อ้างอิงถึงการรวมตัวกันของตัวอักษรภาษาอังกฤษและหมายเลขที่ถูกเลือกโดยผู้ใช้และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันการมีตัวตนของผู้ใช้และการป้องกันสิทธิและข้อมูลของผู้ใช้เอง.

 5. ⑤ หน้าการวิเคราะห์

  "หน้าการวิเคราะห์" อ้างอิงถึงหน้าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้ใช้.

 6. ⑥ คำใดก็ตามที่ใช้ต่อจากนี้แต่ไม่ได้ระบุความหมายไว้ในบทที่ 2 จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัติตามมาตรฐานของการทำธุรกรรม และกฏหมายอื่นที่บังคับใช้และแนวทางปฏิบัติทางการค้า.

การจัดหา การแก้ไข และ การระงับการให้บริการ

บริษัทได้ให้บริการดังต่อไปนี้:

 1. ① การพัฒนาและการดำเนินการบริการเชิงพาณิชย์
  • - บริการที่เกี่ยวข้องต่อการลงทะเบียนสินค้า
  • - บริการที่เกี่ยวข้องต่อการซื้อขายสินค้า
  • - บริการที่เกี่ยวข้องต่อการค้นหาข้อมูลและรีวิวของสินค้า
 2. ② บริการส่งเสริมการขาย
  • - บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและอัพโหลดเนื้อหา และ การขนส่งสินค้า
  • - อีเว้นท์อื่นๆ การโฆษณา และบริการส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาของบริการจะเริ่มขึ้นในวันที่ได้รับการอนุมัติการใช้บริการของ Charis และจะดำเนินต่อไปจนกว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลง บริษัทอาจแก้ไขหรือระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

 1. ① ซ่อมแซม ตรวจสอบ การทดแทน และความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการสื่อสารอื่นๆ
 2. ② การสื่อสารล้มเหลวเนื่องจากเกิดการหยุดชะงัก และ/หรือ การระงับการให้บริการของโทรคมนาคม
 3. ③ การไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การอนุมัติ หรือ การปฏิเสธการเป็นสมาชิก

 1. ① การอนุมัติการเป็นสมาชิก
  • - การจะเป็นสมาชิกเพื่อเป็นลูกค้าออนไลน์ของเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ Charis นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ใช้ก่อนโดยการยินยอมต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของบริษัท.
 2. ② การปฏิเสธการเป็นสมาชิก
  • - ในกรณีที่ผู้ใช้ปฏิเสธในการจัดเตรียมข้อมูลและความรับผิดชอบต่างๆที่จำเป็น
  • - ในกรณีที่มีการตัดสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราการยกเลิกการให้บริการของผู้ใช้
  • - ในกรณีที่มีการตัดสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราการยกเลิกการให้บริการของบริษัท

การสมัครสมาชิก, การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ID และ รหัสผ่าน

 1. ① ท่านที่สนใจจะสมัครใช้บริการที่บริษัทให้บริการนั้น จะต้องเตรียมข้อมูลสำหรับแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของทางบริษัท และยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลที่จำเป็นและไม่จำเป็น ซึ่งในส่วนของที่จำเป็นนั้น จะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 2. ② ในกรณีที่ข้อมูลใดก็ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกนั้นถูกเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเตียมให้แก่บริษัทในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามข้อมูลบางประการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นชื่อของท่านและ ID
 3. ③ ความเสียหายหรือสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่แก้ไขจะเป็นปัญหาของสมาชิกเอง และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้
 4. ④ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากข้อตกลงของบริการของเรา และจะไม่ยื่นข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลที่ 3 โดยปราศจากการอนุญาตของผู้ใช้ มีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ.
 5. ⑤ บริษัทจะปฏิบัติงานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และได้เลือกและระบุบุคคลผู้รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว.
 6. ⑥ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นถูกปกป้องภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท.
 7. ⑦ เมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นผ่านบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดเตรียม บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและการจัดส่งสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อให้แก่ผู้ขาย.

การเป็นตัวแทนและการปฏิเสธของผู้ค้ำประกัน

 1. ① บริษัทนั้นมีหน้าที่แค่จัดการ แนะนำ และจัดเตรียมระบบให้แก่ผู้ใช้และผู้ขายได้เข้าร่วมกับการซื้อขายสินค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ได้ทำหน้าที่แทนผู้ใช้หรือผู้ขายแต่อย่างใด
 2. ② บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ในบางแง่มุมเช่น การดำรงอยู่และความถูกต้องของผู้ขายหรือผู้ซื้อ คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความปลอดภัยและสินค้าที่ลงทะเบียนตามความชอบด้วยกฏหมาย และข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏหมาย และลิ้งค์ URLs ที่ลงทะเบียนโดยผู้ขายหรือผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะถือความรับผิดชอบทั้งหมดและความอันตรายใดๆต่อสถานการณ์ที่กล่าวมา
 3. ③ บริษัทไม่ได้ทำการขายสินค้าให้แก่ผู้ใช้หรือซื้อสินค้าจากผู้ขายแต่อย่างใด และเพียงแค่สร้างและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือที่เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกและผู้ขายเท่านั้น.

การขนส่งสินค้า

 1. ① ระยะเวลาขนส่งนั้นหมายถึงระยะเวลาระหว่างวันที่รับการยืนยันหลังจากการชำระเงินจนถึงวันที่สินค้าถูกจัดส่ง สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น วันหยุดนักขตฤกษ์ วันหยุดสากลและภัยทางธรรมชาติ จะไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการขนส่ง.
 2. ② บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการขนส่งใดๆ นอกเหนือจากการโพสต์การส่งมอบสถานะความคืบหน้า และถ้ามีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นระหว่างฝ่าย เช่น ผู้ขาย ผู้ใช้ ผู้ให้บริการขนส่ง หรือสถาบันการเงิน ฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอง บริษัทจะไม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
 3. ③ วิธีการขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลือกการจัดส่งแบบปกติ เช่น EMS และส่งไปรษณีย์ทั่วไป และรายละเอียดของวิธีการขนส่งต่างๆนั้นจะถูกระบุในหน้าของ “วิธีการขนส่งและการติดตาม”
 4. ④ เมื่อใช้บริการจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศ ผู้รับจะต้องรับผิดชอบค่าส่งเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นเอง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตั้งขึ้นในประเทศที่สินค้าถูกส่งไป
 5. ⑤ ถ้าสถานะของพัสดุได้รับการยืนยันว่าส่งแล้วโดยผู้ขาย แต่ไม่ได้รับการยินยันว่าผู้ใช้ได้รับแล้วหรือไม่ ในช่วงเวลาที่ยืดออกไปนั้น บริษัทจะร้องขอการยืนยันอีกครั้งจากผู้ใช้ภายใน 2 สัปดาห์ของการยืนยันการได้รับของจากผู้ขาย ถ้าการยืนยันนั้นไม่เกิดขึ้นภายใน 3 วันหลังจากคำร้องขอของบริษัท สถานะของพัสดุจะเปลี่ยนเป็นได้รับของแล้วโดยอัตโนมัติทั้นที และผู้ใช้สามารถแจ้งความเกี่ยวกับพัสดุที่หายไปได้ถ้าผู้ใช้ยังไม่ได้รับสินค้า.

การยกเลิก คืนของ และคืนเงิน

 1. ① ผู้ซื้ออาจทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยที่ยังไม่ได้ทำการชำระใดๆภายใน 24 ชั่วโมงของการสั่งซื้อสินค้า หรือยื่นคำขอยกเลิกก่อนกระบวนการขนส่งจะเริ่ม ในกรณีเช่นนี้ การคืนเงินนั้นมีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าการชำระนั้นได้ทำผ่าน PayPal (ค่าการทำธุรกรรมเพิ่มเติมอาจรวมอยู่ในการซื้อขายที่เทียบเท่ากับ 100 USD หรือมากกว่า) หรือถ้าการชำระเงินนั้นเกิดขึ้นผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินอาจใช้เวลาหลายอาทิตย์โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของบริษัทบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน คำสั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากกระบวนการขนส่งได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ผู้ซื้อที่ต้องการยกเลิก คืนของ และร้องขอการคืนเงินสำหรับสินค้านั้นๆสามารถทำได้ภายใน 7 วันหลังจากการได้รับสินค้าแล้ว การขอคืนเงินและคืนสินค้านั้นจะต้องลงทะเบียนผ่าน EMS.
 2. ② เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนของจากผู้ซื้อ จะมีการแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับคำขอนั้นทันที.
 3. ③ ค่าบริการขนส่งในการส่งพัสดุกลับและค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมนั้นจะเกิดขึ้นกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง.
 4. ④ ถ้าเป็นข้อผิดพลาดของผู้ขายในการเตรียมขนาด สี หรือคุณภาพที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถส่งสินค้าที่ต้องการได้ทั้งหมด ผู้ซื้อต้องทำการคืนพัสดุที่ได้รับนั้นและทำการสั่งของใหม่อีกครั้ง ถ้าสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการสั่งใหม่นั้นหมด ผู้ใช้สามารถร้องขอให้มีการคืนเงินได้.
 5. ⑤ ในกรณีที่มีของขวัญพิเศษรวมอยู่กับพัสดุที่จัดส่งนั้น ของขวัญนั้นจะต้องส่งคืนด้วยเช่นกัน และสินค้าที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะเสียหายหรือแตกหักง่ายจะต้องถูกทำเครื่องหมายสำหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยด้วยเมือทำการคืนของ ที่อยู่ในการคืนของสามารถพบได้ที่หน้าของแบรนด์สินค้าที่สั่งซื้อไป.
 6. ⑥ ความล้มเหลวในการจัดเตรียมหมายเลขติดตามพัสดุของสินค้าที่ส่งคืนให้แก่ผู้ขาย หรือระบุเหตุผลว่าด้วยการส่งคืนสินค้าอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้กระบวนการคืนสินค้าและการคืนเงินล่าช้า
 7. ⑦ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องเสียค่าขนส่งพัสดุส่งคืนนั้น จำนวนเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากส่วนที่ต้องคืนเงินหรือเพิ่มไปยังการสั่งซื้อเพิ่มที่ทำร่วมกันกับการคืนของ

การสิ้นสุดของสัญญา

 1. ① การสิ้นสุดลงโดยบริษัท

  บริษัททำดีที่สุดแล้วในการให้ยริการที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ อย่างไรก็ตามบริษัทนั้นมีสิทธิ์ยุติสัญญาความสามารถในการให้บริการลงด้วยเหตุผลที่ระบุดังนี้ และจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการยุติเหล่านั้น

  • - ในกรณีที่สิทธิ ผลกำไร ความซื่อสัตย์ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางเครดิตของแต่ละบุคคลนั้นถูกละเมิดไป
  • - ในกรณีที่มีการกระทำเป็นปรปักษ์หรือนำไปสู่ความเสี่ยงของการใช้บริการของแต่ละบุคคลในการเป็นปรปักษ์
  • - ในกรณีที่การกระทำนั้นฝ่าฝืนข้อกฏหมายของประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • - ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไปเนื่องจากภาวะการล้มละลายของบริษัท
  • - ในกรณีที่บริษัทอื่นๆปฏิเสธข้อตกลงของการให้บริการของพวกเราภายหลังการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
 2. ② การสิ้นสุดลงโดยผู้ใช้

  ผู้ใช้อาจร้องขอให้ยุติการใช้บริการของพวกเขา และงั้นต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ

  ข้อความดังต่อไปนี้จะใช้แทนทันทีหลังจากยืนยันการสิ้นสุดของคุณ

  • - เกี่ยวกับคะแนน CHARIS: คะแนนที่เหลือของคุณนั้นจะถูกลบออกและจะขอคืนไม่ได้เด็ดขาด
  • - ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดรวมไปถึงการซื้อขาย การขนส่ง และคะแนนจะไม่สามารถตรวสอบได้อีกภายหลังจากกระบวนการยุตินั้นเกิดขึ้น 1 อาทิตย์
  • - การสิ้นสุดของสัญญาไม่สามารถทำได้ระหว่างการสั่งซื้อแล้ว และกระบวนการจัดส่งหรือทำธุรกรรม
  • - ข้อมูลบัญชี: หลังกระบวนการสิ้นสุดเกิดขึ้น การใช้เว็บไซต์จะถูกจำกัดภายใต้บัญชีที่เกี่ยวข้องนั้น และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ 7 วันสำหรับการยืนยันคำร้องขอของแต่ละบุคคลภายหลังกระบวนการ.
  • - การอัพโหลดโพสและคอมเม้นในเว็บไซต์นั้นจะไม่ถูกลบออกหลังจากการสิ้นสุดของสัญญา แต่การแก้ไขหรือลบทิ้งนั้นจะไม่สามารถทำได้ ในกรณีที่สมาชิกต้องการลบเนื้อหาในไซต์ออก สมาชิกจะต้องทำการลบก่อนการสิ้นสุดลงของสัญญา.
  • - คะแนนเดิมจะถูกลบออกหลังจากการยุติและจะไม่มีการโอนถ่ายไปยังบัญชีผู้ใช้รายใหม่

ความขัดแย้งและกฏหมายมาตรฐาน

 1. ① บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อการประมวลผลความคิดเห็นที่ถูกต้อง คำพิพาทและการจัดการชดเชยในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะดำเนินการศูนย์บริการลูกค้าสำหรับงานดังกล่าว.
 2. ② ข้อพิพาททาง e-commerce ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้จะถูกดำเนินการตามกฏหมายและนโยบายต่างๆกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่นคณะกรรมาธิการการค้าที่เป็นธรรมของประเทศเกาหลีใต้
 3. ③ ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างบริษัทและผู้ใช้จะถูกดำเนินการตามกฏหมายที่จำเป็น และจะถูกส่งไปยังศาลแขวงที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ของบริษัทที่สุด

ความรับผิดชอบของการอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์

Charis เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่ให้บริการโดยบริษัท ถือลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รูปภาพ เนื้อหาวีดีโอ บทความแม็กกาซีน และวีดีโอต่างๆ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหาบางประการที่ตัวบุคคลสามารถโพสได้อย่างอิสระ ผู้ใช้ถือลิขสิทธิ์ในการรีวิวหรือเนื้อหาอื่นๆที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง การแชร์เนื้อหาบน Charis โดยผู้ใช้และผู้ซื้อนั้นสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามอาจมีข้อจำกัดทางกฏหมายในกรณีดังต่อไปนี้.

 1. ① ในกรณีที่ผู้ใช้แชร์เนื้อหา แก้ไข หรือ นำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้ต่อนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้
 2. ② ในกรณีที่ผู้ใช้ทำการแก้ไข ลบ หรือ แกไข้เนื้อหาใหม่นอกพื้นที่การแบ่งปันที่กำหนดโดยบริษัท
 3. ③ ในกรณีที่ผู้ใช้ดาว์นโหลดหรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตที่นอกเขตการแบ่งปันที่บริษัทกำหนดไว้
 4. ④ ในกรณีที่ผู้ใช้ทำการแก้ไขเนื้อหาและโพสหรือแบ่งปันสื่อลามก
 5. ⑤ ในกรณีที่ผู้ใช้ทำการโฆษณาหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ภายนอกเขตการแบ่งปันที่บริษัทกำหนด
 6. ⑥ ในกรณีที่ผู้ใช้แพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของบริษัท ผู้สร้างเนื้อหา หรือนักแสดง

การละเว้นจากความรับผิดชอบ

 1. ① บริษัทจะให้บริการระบบการทำธุรกรรมผ่าน Charis แบบนายหน้าโทรคมนาคม และความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมจะตกเป็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง. อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจถูกเชื่อมโยงในการพิพาทผ่านศูนย์เพื่อระงับข้อพิพาทได้ (รวมไปถึงศูนย์บริการลูกค้า) สร้างและรักษาโดยบริษัทสพหรับการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่มีเหตุผล และผู้ใช้จะต้องตอบสนองต่อการตัดสินใจของศูนย์เพื่อระงับข้อพิพาท
 2. ② กระบวนการธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเช่น การขนส่ง การยกเลิก และการคืนเงิน จะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และบริษัทจะไม่เข้าร่วมหรือรับผิดชอบต่อกระบวนการเหล่านั้น.
 3. ③ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่ 3 ถ้าบริการถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ในบทที่ 3, ข้อความที่ 2, ข้อความย่อยที่ 1. อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่กรณีที่ความเสียหายหรือสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทำโดยเจตนาของบริษัท.
 4. ④ บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นถ้าการบริการถูกระงับเนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ในบทที่ 3, ข้อความที่ 2, ข้อความย่อยที่ 2

คะแนน Charis

 1. ① คะแนนจะถูกใช้เพื่อเป็นการชำระได้ที่ CHARIS สำหรับการชำระบางประการ การชำระเงินของราคาที่ซื้อขาย . หนึ่ง (1) แต้มเท่ากับ USD 0.01 ของเงินสด
 2. ② วันหมดอายุของคะแนนคือ หนึ่ง (1) ปีจากวันที่มอบให้ และจะถูกลบออกจากสมาชิกเมื่อวันหมดอายุมาถึงโดย CHARIS โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากสมาชิก
 3. ③ ไม่สามารถถอนคะแนนออกมาเป็นเงินสดหรือโอนไปยังบัญชีอื่นได้
 4. ④ คะแนนใดก็ตามที่สมาชิกได้รับจากบริษัทฟรีโดยการซื้อสินค้าผ่านทางอีเว้นท์ และอื่นๆ จะสามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น.
 5. ⑤ เวลาที่จำกัดและวิธีในการใช้กำหนดไว้แล้วในบทที่ 13(4) สามารถยืนยันได้ผ่านการประกาศในที่สามาธรณะหรือหน้าหลักของ CHARIS.
 6. ⑥ คะแนนใดก็ตามที่ได้สะสมไปแล้วจากการซื้อ สามารถถูกเรียกกลับคืนได้โดยบริษัทเมื่อการซื้อที่เกี่ยวข้องนั้นได้ถูกยกเลิกไป
 7. ⑦ ในกรณีที่บริษัทต้องการคืนเงินที่ชำระผ่านทางโทรศัพท์ และอื่นๆ ที่ CHARIS เนื่องจากการยกเลิกการซื้อสินค้าหรืออื่นๆ และการคืนเงินไม่สามารถทำผ่านกระบวนการเดิมได้เนื่องจากลักษณะของวิธีการชำระเงิน บริษัทจะจัดเตรียมคะแนนให้แก่สมาชิก หนึ่ง (1) แต้มสำหรับ USD 0.01.

บทบัญญัติเพิ่มเติม:

สัญญาฉบับนี้จะถูกดำเนินการจากวันที่ 2559.05.09.

ภาคผนวก:

บทที่ 9, 13 (วันที่เป็นผลบังคับ) ข้อตกลงนี้จะส่งผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2017.